Dossier Toekomst Welstandsadvisering

In november 2008 heeft het kabinet een standpunt bepaald over de toekomst van de welstandsadvisering in ons land.

Op deze pagina treft u (verwijzingen naar) relevante documenten van verschillende partijen die in dit debat een rol spelen:

1. Officiële (kabinets-) documenten
2. Commentaren en brieven
3. Berichten in de media
4. Informatie over het draagvlak voor welstandscommissies

Eerst een korte plaatsbepaling:

In 2003 is de Woningwet gewijzigd. Sindsdien is de welstandsadvisering verplicht openbaar, transparant, afrekenbaar en leggen welstandscommissies jaarlijks verantwoording af van hun werk. De wet eist dat gemeenten in een beleidsnota de criteria vastleggen die bepalen wanneer een bouwplan in strijd is met 'redelijke eisen van welstand'.

In 2007 is dit nieuwe beleid in opdracht van het ministerie van VROM geëvalueerd door onderzoekers van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het evaluatierapport is uiteindelijk in november 2008 door het kabinet aan de Tweede Kamer aangeboden. In die aanbiedingsbrief gaat het kabinet uitgebreid in op de successen van de wet uit 2003, maar in de conclusies over de toekomst worden ook andere onderwerpen betrokken. Dit kabinet heeft beloofd om de regelgeving met 25 procent terug te dringen; een speciale commissie onder leiding van de Groningse burgemeester Wallage buigt zich over het terugdringen van gemeentelijke regels; Wallage heeft voorgesteld om de wettelijke eis te schrappen dat de welstandscriteria getoetst moeten worden door onafhankelijke welstandscommissies. Dat voorstel is in het kabinetsstandpunt van november 2008 overgenomen.Het kabinet vindt het niet langer nodig dat gemeenten onafhankelijke adviescommissies benoemen voor het uitvoeren van de welstandstoets: ook ambtenaren kunnen die toets doen. Het is aan gemeenten om de beste werkwijze te kiezen.

Verder stelt het kabinet voor om de welstandscriteria niet meer op te nemen in een aparte beleidsnota, maar onder te brengen in het bestemmingsplan.

De Federatie Welstand heeft grondige bedenkingen tegen een aantal onderdelen van het kabinetsvoorstel, en kan op andere punten de gedachten van het kabinet goed volgen. Volgens de Federatie is het onafhankelijke welstandsadvies de kern van de advisering over ruimtelijke kwaliteit. En verder meent de Federatie dat er nog te veel vragen onbeantwoord zijn, om nu al te kunnen kiezen voor koppeling van het welstandsbeleid aan het bestemmingsplan.

1. Overheidsdocumenten

A. Woningwet 2003 - Voor de welstandsadvisering zijn relevant de artikelen 1, 8.6, 12a-c, 44, 46.10 en 48

B. Evaulatie Welstandszorg Woningwet 2003 - rapport van prof. mr. A.G.A. Nijmeijer, Radboud Universiteit Nijmegen

C. kabinetsstandpunt toekomst welstand november 2008

D. Brief Commissie Wallage (Taskforce Regeldruk Gemeenten)

E. Agenda hoorzitting Kamercommissie WWI 19 maart 2009

F. Verslag Kamerdebat 14 april 2009

 

2. Commentaren en brieven

A. Standpunt Federatie Welstand, februari 2009: brief aan de Tweede Kamer met bijlage

B. Persbericht Federatie Welstand 31-10-2008 'Gemeenten schaffen welstandscommissies niet af'

C. Brief en persbericht Bond van Nederlandse Architecten, 25-11-2008

D. Brief College van rijksadviseurs, dd 11-10-2007

E. Brief VNG aan het parlement, februari 2009

F. Advies Overlegplatform Bouwregelgeving aan de minister van VROM, december 2007

G. Brief Federatie aan minister Winsemius dd 30-1-2007

H. Brief wethouders van Rotterdam en Amsterdam aan parlement, februari 2009

I. Standpunt Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland

 

3. Berichten in de pers

A. Mooi Nederland is gebaat bij Welstand (Jeroen van Schooten 11-1-2008)

B. Wel/niet welstand (Addie de Hoop, BB 18-1-2008)

C. Wel of niet een welstandsadviseur (Flip ten Cate, BB 25-1-2008)

D. Onafhankelijke welstandstoets (Gert-Jan van Leeuwen, BB 1-2-2008)

E. Onafhankelijke welstandstoets (Carel Weeber in BB 8-2-2008)

F. Verplichting gemeentelijke welstandscommissie vervalt (Persbericht Ministerie VROM, 31-10-2008)

G. Aftocht welstandscommissie begint in Limburg (Re.Public 7-11-2008)

H. Welstandscommissies niet langer verplicht (Binnenlands Bestuur 7-11-2008)

I. Dat is mooi Nederland! (Oog voor Welstand, 15-12-2008)

J. 4 tegen, 2 voor, 3 onbeslist (Oog voor Welstand, 15-12-2008)

K. Wientjes wil af van welstandstoets (Persbericht VNO/NCW 12-1-2009)

L. Bijleveld niet bang voor Belgische toestanden (Binnenlands Bestuur 30-1-2009)

M. VVD-wethouder Delft wil welstand houden (AD Den Haag 5-2-2009)

N. Apeldoorn: geen last van welstandsregels (Binnenlands Bestuur 12-2-2009)

O. Woudrichem: vrij bouwen laat mensen koud (Brabants Dagblad 19-2-2009)

 

4. Draagvlak voor welstandscommissies

A. Klanttevredenheidsonderzoek 2006 Federatie Welstand

B. Persbericht Architectuur Lokaal over welstandsbeleid/ruimtelijke kwaliteit sept. 2006

C. Onderzoek Center Data van VROM, feb. 2006