Woningen

Nieuwbouw

Bergen (Noord-Holland)
Het betreft de nieuwbouw van vier woningen. Er is niet beargumenteerd waarom deze uitbreiding de ruimtelijke structuur zou verbeteren. De provincie heeft ten onrechte een verklaring van geen bezwaar afgegeven. De provincie Noord-Holland heeft kwaliteitscriteria opgesteld als voorwaarde voor het verlenen van medewerking aan bouwplannen die strijdig zijn met het bestemmingsplan (art. 19 WRO). Een van de criteria luidt: “Binnendorpse woningbouwplannen, die door hun hoge ruimtelijke kwaliteit en goede inpassing in de omgeving de ruimtelijke structuur verbeteren.” Aangezien de overige kwaliteitscriteria niet van toepassing zijn op het onderhavige bouwplan, hadden gemeente en provincie moeten beargumenteren op grond van welke overwegingen het genoemde criterium kan worden toegepast. Dat is echter niet gebeurd, en dus had de verklaring van geen bezwaar niet mogen worden afgegeven.
LJN-nummer: AO9507 Zaaknr: 04/856
Bron: Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak: 14-05-2004
Datum publicatie: 17-05-2004

Zaanstad
In de bebouwde kom van Westzaan wordt een woonboerderij vervangen door een dubbel woonhuis.
Tegen het verlenen van de bouwvergunning is bezwaar aangetekend, dat door rechtbank Haarlem ongegrond is verklaard. Raad van State oordeelt nu dat de rechtbank ten onrechte heeft gehandeld; het positieve welstandsadvies bij de bouwvergunning betrof een zogenaamd stempeladvies. Bij de bestreden beslissing op bezwaar had de gemeente niet zonder nadere motivering mogen volstaan met een verwijzing naar dit advies. De beslissing op bezwaar wordt vernietigd.
LJN-nummer: AO4774 Zaaknr: 200304403/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 3-03-2004
Datum publicatie: 3-03-2004

Hoek van Holland
Het betreft de nieuwbouw van vijf woningen. De deelgemeente moet, in een met motieven omklede bezwarenprocedure, beargumenteren waarom een bouwplan voldoet aan redelijke eisen van welstand. Verwijzing naar een verder niet gemotiveerd ‘stempeladvies’ van de welstandscommissie is dan onvoldoende.
LJN-nummer: AO3389 Zaaknr: 200303669/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 11-02-2004
Datum publicatie: 11-02-2004

Baarn
Het betreft de bouw van acht appartementen. Vergunning verleend. Een tegen het welstandsadvies gericht ‘deskundig tegenadvies’ moet onafhankelijk zijn, en dus niet opgesteld door iemand die betrokken is bij een politieke partij/groepering die is opgericht om dergelijke bebouwing te voorkomen.
LJN-nummer: AF2107 Zaaknr: 200203155/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 18-12-2002

Beemster
Het betreft de bouw van een garage bij een woning. Welstandsadvies dat weliswaar betrekking had op een eerder plan is door gemeente terecht aangehaald, omdat massa en verschijningsvorm van het nieuwe plan vergelijkbaar zijn.
LJN-nummer: AF5583 Zaaknr: 200204232/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 12-03-2003

Uitbreiding

Hilversum
Een woonhuis wordt uitgebreid met een slaapkamer en een garderobe.
De gemeente keurt de bouwvergunning goed, door het bouwplan deels als een bijgebouw te bestempelen. De rechtbank Amsterdam vernietigde dit besluit, mede omdat het college het positieve advies van de welstandscommissie niet zonder nadere motivering had mogen overnemen. Volgens de Raad van State gaat het in zijn geheel om een hoofdgebouw, waarmee de maximaal toegestane diepte van het bouwplan wordt overschreden. Gemeente had de bouwvergunning daarom niet mogen verlenen. De rechtbank Amsterdam trad buiten de grenzen van het geschil door eigenhandig de welstandsaspecten bij haar beoordeling te betrekken.
LJN-nummer: AO8877 Zaaknr: 200306028/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 6-05-2004
Datum publicatie: 6-05-2004

Someren
Uitbreiding van woning ten behoeve van een meervoudig gehandicapt kind.
Negatief welstandsadvies, maar gemeente verstrekt toch een bouwvergunning. Omdat de kwestie dateert van vóór de gewijzigde Woningwet, mocht de gemeente de vergunning niet op sociaal/medische argumenten afgeven. Afwijken van welstandsadvies mocht voor de wetswijziging alleen op welstandsinhoudelijke gronden; sinds 1 januari 2003 heeft het gemeentebestuur een ruimere mogelijkheid om tegen een welstandsadvies in te gaan.
LJN-nummer: AO2411 Zaaknr: 200302463/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 28-01-2004
Datum publicatie: 28-01-2004

Brunssum
Achteruitbouw. Wanneer de gemeente afwijkt van het deskundigenoordeel van de welstandscommissie, moet dat op goede gronden gebeuren. Het oordeel van een ambtenaar die ter plaatse is gaan kijken, is daarvoor onvoldoende.
LJN-nummer: AI0573 Zaaknr: 200205111/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 30-07-2003

Dak

Voerendaal
Het betreft een dakopbouw op een woning. De gemeente negeert een negatief welstandsadvies, omdat er zwaarwegende maatschappelijke belangen zouden zijn om de bouwvergunning toch te verlenen. De Woningwet maakt zo’n afwijking van het welstandsadvies uitdrukkelijk mogelijk (art. 44, lid1.d). Volgens de Rechtbank in Maastricht is de behoefte aan extra woonruimte wegens gezinsuitbreiding niet op te vatten als een dergelijk zwaarwegend belang, noch de (tot niets verplichtende) uiting van een aantal buurtbewoners dat zij eventueel ook interesse zouden hebben in een vergelijkbare dakopbouw. De gemeente had de bouwvergunning dus niet mogen verlenen; de bezwaarmakende buurman krijgt gelijk.
LJN-nummer: AO9309 Zaaknr: AWB 04/536 WW44 VV
Bron: Rechtbank Maastricht
Datum uitspraak: 3-05-2004
Datum publicatie: 12-05-2004

Rijswijk
Het betreft een dakopbouw op een woning. Hoewel de architect die het plan tekende lid is van de welstandscommissie, is de beoordeling toch zorgvuldig tot stand gekomen, omdat de betreffende architect met opzet niet bij de welstandsbeoordeling betrokken was.
LJN-nummer: AF7364 Zaaknr: 200205792/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 16-04-2003

Rotterdam (IJsselmonde)
Het betreft het aanbrengen van een dakkapel. Terecht wordt handhavend opgetreden nu willens en wetens in strijd met bouwvergunning en welstandsadvies een te brede dakkapel is gebouwd. Een nieuw welstandsadvies wijst uit dat de illegale bouw niet aan redelijke eisen van welstand voldoet.
LJN-nummer: AF5160 Zaaknr: 200203638/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 5-03-2003

Leeuwarden
Het betreft het aanbrengen van een dakkapel. Terecht vergunning geweigerd na negatief oordeel van de welstandscommissie, ondanks deskundig tegenadvies.
LJN-nummer: AF1430 Zaaknr: 200202396/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 4-12-2002

Haarlem
Het betreft een dakopbouw op een woning. Welstandscommissie acht deze dakopbouw niet in strijd met redelijke eisen van welstand, en weerlegt met argumenten een door deskundigen (op verzoek van de bezwaarmaker uitgebracht) tegenadvies. B&w mogen hun oordeel op het commissie-advies baseren.
LJN-nummer: AF0249 Zaaknr: 200202603/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 13-11-2002

Materiaal - Excessenregeling

Mook en Middelaar
Bestuursdwang tegen een gevel die lichtgeel geschilderd is en houtwerk dat is gevernist.
In ernstige mate strijdig met redelijke eisen van welstand. De gemeente mag alleen in bijzondere gevallen afzien van handhavend optreden. Bestuursdwang terecht toegepast.
LJN-nummer: AO0886 Zaaknr: 200303166/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 24-12-2003
Datum publicatie: 24-12-2003

Amsterdam
Oranje, reflecterende gevels op gebouw binnenterrein. Van rechtswege verleende vergunning. Omwonenden klagen te laat, maar hadden geen kennis kunnen nemen van kleur- en materiaalgebruik, omdat iets anders is gerealiseerd dan was aangevraagd. De gemeente moet een nieuw besluit over de bouwaanvraag nemen, ook al is het gebouw al in december 2000 voltooid. Omdat de welstandscommissie in een brief heeft geschreven dat ze zich het effect van de oranje kleur onvoldoende heeft gerealiseerd, kan de gemeente een nieuw besluit niet zonder meer baseren op het oude welstandsadvies.
LJN-nummer: AH9489 Zaaknr: AWB 01/2453 BESLU, AWB 01/2454 BESLU, AWB 01/2455 BESLU
Bron: Rechtbank Amsterdam
Datum uitspraak: 7-07-2003

Beesel
Welstandsoordeel dat aluminium kozijnen niet passen ‘gezien de karakteristiek van het bestemmingsplan’, is onvoldoende gemotiveerd – zeker nu het beeldkwaliteitsplan slechts een relatie legt tussen duurzaam bouwen en materiaalgebruik, maar niet tussen welstand en het materiaal van de kozijnen.
LJN-nummer: AF9833 Zaaknr: 200204724/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 11-06-2003

Amsterdam
Het betreft gevelreiniging. Hoewel de welstandscommissie meent dat een vuile gevel gereinigd moet worden, omdat ze in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand (excessenregeling art. 19 Woningwet), meent de Raad van State dat de commissie dat oordeel onvoldoende heeft gemotiveerd.
LJN-nummer: AF9813 Zaaknr: 200204988/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 11-06-2003

Amsterdam
Het betreft een rood geschilderde gevel van een woonhuis. Ernstig in strijd met redelijke eisen van welstand en moet ongedaan gemaakt worden.
LJN-nummer: AF0785 Zaaknr: 200202915/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 20-11-2002

Amsterdam
Kleurverschil in gevels is op zichzelf onvoldoende voor de opvatting dat er sprake is van ‘ernstige strijd met redelijke eisen van welstand’. De betrokkene hoeft zijn gevel niet te reinigen.
LJN-nummer: AF2468 Zaaknr: 200200008/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 24-12-2002

Leeuwarden
Blauw geverfde gevel is ernstig in strijd met redelijke eisen van welstand. Excessenregeling (art 19 WW). Bestuursdwang onder last van dwangsom terecht opgelegd.
LJN-nummer: AE7020 Zaaknr: 02/622 GEMWT & 02/623 GEMWT
Bron: Rechtbank Leeuwarden
Datum uitspraak: 27-08-2002

Plannen

Noordhoek
wijziging van een bestemmingsplan maakt de bouw van een woning mogelijk
De wijziging van een bestemmingsplan maakt de bouw van een woning in de kern Noordhoek (gemeente Moerdijk) mogelijk. Hiertegen wordt bezwaar gemaakt, onder meer met het argument dat voor het wijzigingsplan geen welstandstoets heeft plaatsgevonden. Dit bezwaar wordt door de Raad van State verworpen; voor een wijzigingsplan hoeft geen welstandstoets plaats te vinden. Niettemin had de gemeente de bouwvergunning niet mogen verlenen, aangezien er onvoldoende duidelijkheid bestaat over mogelijke vervuiling van het terrein.
LJN-nummer: AO8863 Zaaknr: 200307060/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 6-05-2004
Datum publicatie: 6-05-2004

Bron: www.rechtspraak.nl