Bedrijven

Nieuwbouw

Zeist (Den Dolder) 
Het betreft de sloop en bouw van een supermarkt en woningen. In bezwaar is het stempeladvies van de welstandscommissie gemotiveerd bestreden. Volgens vaste jurisprudentie kan het college, bij de beslissing op bezwaar, dan niet meer volstaan met een simpele verwijzing naar het positieve welstandsadvies. Het college moet inhoudelijk ingaan op de uitgebrachte bezwaren.
LJN-nummer: AU7951, zaak 200502035/1 en 200502104/1
Bron: Raad van State (Hoger beroep)
Datum uitspraak: 14-12-2005
Datum publicatie: 14-12-2005

Texel
De planindiener wil twee landbouwschuren vergroten en vernieuwen, alsmede een garage/berging op het perceel. De welstandscommissie adviseerde om de kappen kleinschaliger en beter qua richting te realiseren. Op grond hiervan weigerde de gemeente de bouwvergunning. Raad van State oordeelt dat de planindiener hiermee zodanig wordt beperkt in de bouwmogelijkheden van het bestemmingsplan, dat het college de grens van de welstandstoets heeft overschreden.
LJN-nummer: AO4805 Zaaknr: 200305618/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 3-03-2004
Datum publicatie: 3-03-2004

Alkmaar
Betreft het bouwen van een verkoopstalletje voor boeken bij een winkel. Welstandseisen worden geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening, in het hoofdstuk dat handelt over openbare orde: dat is aanvaardbaar. In het Beeldkwaliteitsplan worden op grond van welstandseisen de stalletjes verder beperkt tot bloemen, planten, groenten en fruit. Dat laatste is echter op grond van de openbare orde niet verdedigbaar; bezwaar wordt gehonoreerd.
LJN-nummer: AB2305 Zaaknr: 01/445
Bron: Rechtbank Alkmaar
Datum uitspraak: 25-06-2001
Datum publicatie: 9-01-2004

Amsterdam
Betreft het bouwen van een snackbar. Een snackbar die er hetzelfde uitziet als andere snackbars in Amsterdam, voldoet toch niet aan welstandseisen. De andere snackbars zijn vroeger gebouwd met een objectvergunning, waarvoor geen welstandsadvies werd verlangd. Tegenwoordig is een bouwvergunning en dus ook een welstandsadvies nodig. Bouwvergunning terecht geweigerd.
LJN-nummer: AN9744 Zaaknr: 200302782/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 10-12-2003
Datum publicatie: 10-12-2003

Middelburg
Het betreft een voorlopige voorziening voor het bouwen van een theater en parkeergarage. Hoewel de bouwvergunning is afgegeven op 26 augustus, terwijl het welstandsadvies gedateerd is op 4 september, is de procedure juist geweest. Het besluit over het welstandsadvies is namelijk genomen op 21 augustus en telefonisch aan de gemeente meegedeeld.
Het feit dat het om een ingrijpend en omstreden bouwplan gaat in een beschermd stadsgezicht betekent niet dat de gemeente in dit geval nog een tweede welstandscommissie om advies had moeten vragen.
LJN-nummer: AN8436 Zaaknr: AWB 03/863, AWB 03/864, AWB 03/907
Bron: Rechtbank Dordrecht
Datum uitspraak: 21-10-2003
Datum publicatie: 19-11-2003.

Hoogeveen
Betreft de gefaseerde bouw van een omvangrijke melkfabriek op een bedrijventerrein. Voor de eerste fase is een bouwvergunning afgegeven. In het welstandsadvies wordt opgemerkt dat deze eerste fase uitsluitend voldoet aan welstandseisen, indien in een latere fase inderdaad de ‘facilitaire rand’ (gevels) worden gerealiseerd. De conclusie van bezwaarmakers, dat voor deze bouwaanvraag-sec dus een negatief welstandsadvies is afgegeven, wordt door de rechtbank niet overgenomen. De te verwachten ontwikkelingen zijn zodanig dat de vergunning mocht worden afgegeven.
LJN-nummer: AL1899 Zaaknr: 02/839 en 840
Bron: Rechtbank Assen
Datum uitspraak: 10-09-2003
Datum publicatie: 25-09-2003

Arnhem
Betreft het bouwen van kantoren bij station. Een bezwarenprocedure is gericht op het heroverwegen van een bestreden besluit. Gebleken gebreken mogen tijdens deze procedure hersteld worden. Er kan dan ook een hernieuwd welstandsadvies worden gevraagd, dat aan het hernieuwde besluit ten grondslag mag worden gelegd.
LJN-nummer: AG0127 Zaaknr: AWB 02/2235, 02/2236, 02/2237 en 02/2238
Bron: Rechtbank Arnhem
Datum uitspraak: 11-06-2003

Heeg
Betreft het bouwen van een bedrijfshal en kantoor. Beeldkwaliteitplan (dat door de raad is vastgesteld) geeft een richting aan voor de beoordeling van afzonderlijke bouwplannen. De welstandscommissie heeft het plan bij haar beoordeling betrokken, en dat is voldoende.
LJN-nummer: AF5154 Zaaknr: 200203963/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 5-03-2003

Heeg
Betreft het bouwen van een botel. Het beeldkwaliteitplan bevat kwaliteitsintenties die geen zelfstandige (juridische) betekenis hebben, en geeft slechts een richting aan voor de beoordeling van afzonderlijke bouwplannen. Het positieve welstandsadvies mocht dus opgevolgd worden.
LJN-nummer: AF5159 Zaaknr: 200201962/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 5-03-2003

Rotterdam
Het betreft het bouwen van een tijdelijk bouwwerk. B & W mogen zich niet kortweg op een negatief welstandsadvies baseren, wanneer het over een tijdelijk bouwwerk gaat: dan moeten zij hun besluit motiveren. Zeker wanneer in een vergelijkbare situatie eerder wel van het advies is afgeweken.
LJN-nummer: AF0272 Zaaknr: 200105957/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 13-11-2002

Dak

Duiven
Een bedrijf wil een luchtafvoerkanaal plaatsen bovenop een gebouwencomplex. De welstandscommissie oordeelde dat dit een aantasting vormt van het omgevingsbeeld. Volgens de rechtbank Arnhem vertoonde dit welstandsadvies naar inhoud zodanige gebreken dat de gemeente Duiven niet zonder meer had mogen overnemen; het bedrijf zou hiermee belemmerd worden in de bouwmogelijkheden volgens het bestemmingsplan. Raad van State oordeelt dat het bestemmingsplan echter voldoende mogelijkheden biedt voor alternatieve ontwerpen voor het afvoerkanaal.
LJN-nummer: AO8499 Zaaknr: 200305702/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 28-04-2004
Datum publicatie: 28-04-2004

Materiaal

Plannen

Brummen
Een welstandscommissie mag in zijn beoordeling geen beplantingsplannen betrekken, want zij moet haar advies beperken tot de aspecten die gebaseerd zijn op de Woningwet. Een nieuw advies dat met die beperking rekening houdt is wel toelaatbaar.
LJN-nummer: AF3931 Zaaknr: 200204501/1
Bron: Raad van State 's-Gravenhage
Datum uitspraak: 5-02-2003

Bron: www.rechtspraak.nl