Welstandscommissies

Wateringen/Westland: welstandsleges
Uitspraak: 24-02-2006 Hoge Raad
Ook al maakt betrokkene geen bezwaar meer tegen de leges die op grond van het welstandsadvies is geheven, de Hoge Raad acht de opgelegde welstandsleges in strijd met de wet. De tarieventabel van de regionale welstandscommissie Dorp, Stad en Land is namelijk niet door de gemeenteraad vastgesteld en maakt geen onderdeel uit van de gemeentelijke legesverordening. Omdat de belastingplichtige zich dus geen oordeel kon vormen van de kosten die hem te wachten stonden, hoeft de welstandsleges (in dit geval ruim € 1.700) niet te worden betaald.

Emmen; samenstelling welstandscommissie
Uitspraak: 18-1-2006; Raad van State
De welstandscommissie Emmen bestond, bij de behandeling van het betreffende bouwplan, slechts uit één lid plus een ambtelijk secretaris. Dat is in strijd met de gemeentelijke bouwverordening, waarin een minimum aantal leden vermeld staat van drie. De wethouder had zijn oordeel dus niet op het welstandsadvies mogen baseren; er moet een nieuw besluit op de bouwaanvraag worden genomen.

Klacht over de welstandscommissie
Verzoeker klaagt over de wijze waarop zijn aan de welstandscommissie van de gemeente Nijmegen gerichte fax van 6 november 2000 is afgedaan. Verzoeker klaagt er met name over dat een medewerker van de afdeling bouwen en wonen van de gemeente Nijmegen hem op 7 december 2000 telefonisch heeft meegedeeld dat hetgeen verzoeker in zijn fax aan de orde stelde een te gering belang had om aan de welstandscommissie voor te leggen. Daarnaast klaagt verzoeker erover dat de directeur van de Directie Grondgebied zich in zijn reactie op verzoekers klacht ten onrechte op het standpunt stelt dat het voor burgers niet mogelijk is om een rechtstreeks advies te vragen aan de welstandscommissie.
Bron: Nationale Ombudsman
Datum: 17-09-2001
Bron: www.rechtspraak.nl

Margraten; procedure loketcriteria
Uitspraak: 16-1-2006; Rechtbank Maastricht
BWT-ambtenaar oordeelt dat een metalen hek niet past binnen de sneltoets- of loketcriteria, omdat deze erfscheiding niet van 'natuurlijk materiaal' is opgetrokken. Hij stuurt de aanvraag dus door naar de welstandscommissie, die een positief advies afgeeft. De betrokkene maakt bezwaar tegen de legesheffing, omdat daar het tarief van de welstandscommissie wordt opgevoerd, terwijl het zijns inziens via de loketcriteria afgedaan had kunnen worden. Aangezien het een ijzeren hek betreft, oordeelt de rechter dat de bezwaarmaker gelijk heeft omdat ijzer een natuurlijk materiaal is. Omdat het plan dus beoordeeld moest worden op grond van loketcriteria en niet aan de welstandscommissie had moeten worden gestuurd, is de aanvrager niet de volledige welstands-leges verschuldigd.
 

Loppersum; welstandsleges
Uitspraak: 04-11-2005, publicatie 22-2-2006; Rechtbank Groningen
Betrokkene was vooraf wel op de hoogte van het feit dat er voor welstandsadvisering leges betaald zou moeten worden, maar hem is niet meegedeeld hoe hoog de legeskosten zouden zijn. Daarmee is art. 217 van de Gemeentewet geschonden en hoeft de welstandsleges (€ 303,--) niet meer betaald te worden.