FEDERATIE WELSTAND

Op 21 mei 1931 werd de Federatie Welstand opgericht als samenwerkingsverband van de provinciale en lokale welstandscommissies. Vanaf haar ontstaan fungeert de Federatie Welstand als spin in het web in de welstandssector.  Op dit moment zijn negen provinciale en 80 lokale welstandscommissies aangesloten, naast vijf institutionele organisaties. Hoewel deze commissies lid zijn, worden de individuele commissieleden en hun provinciale organisaties als ware achterban gezien. Deze zijn allen betrokken bij de bijdrage die effectieve welstandszorg levert aan de ruimtelijke kwaliteit van Nederland, zowel in stedelijk als landelijk gebied.

Doel
'De Federatie Welstand is een samenwerkingsverband van hun zelfstandigheid behoudende leden met als doel het bevorderen van landschaps-, dorps- en stedenschoon in Nederland’, aldus een van de mission statements uit het beleidsplan. Hierbij vormt het hedendaagse onderwerp ruimtelijke kwaliteit een belangrijk uitgangspunt.

Missie
De Federatie Welstand is een landelijk gewaardeerd forum voor overheid en professionals, waarin inspirerend, vernieuwend en richtinggevend debat plaats heeft met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit, de woonomgeving en de architectuur. De Federatie faciliteert haar achterban bij de concretisering van zijn doelen.
De Federatie Welstand wil er voor haar leden voor zorgen, dat zij hun werk goed kunnen doen, en perspectief bieden op verbetering. Om deze reden is de Federatie Welstand een praktisch platform voor haar leden waar kennis wordt verzameld en gedeeld, zodat:
- zij als belangenbehartiger van de welstandssector kan optreden;
- zij als spreekbuis voor de welstandssector kan fungeren;
- zij als kennisbank voor haar leden kan functioneren.

Speerpunten
Het takenpakket van de Federatie Welstand is divers en uitgebreid. Toch is een aantal speerpunten te onderkennen.
Belangenbehartiger
Als landelijke spreekbuis van alle lokale en regionale welstandsorganisaties is de Federatie het gezicht voor welstandszorg naar buiten toe. Dit houdt taken in als belangenbehartiging, vertegenwoordiging in landelijke gremia en overleggen, voorlichting en beïnvloeding van de landelijke politiek. Deze taak vervult de Federatie namens alle leden en is cruciaal voor het begrip en voortbestaan van welstand.
Kennismakelaar en kwaliteitsbevorderaar
In de afgelopen jaren is op welstandsgebied veel veranderd, vooral door de wijziging van de Woningwet. Als landelijke koepel is de Federatie Welstand dé plek om informatie te verzamelen, in kaart te brengen en te verspreiden onder haar leden. Op deze manier blijft het welstandsveld op de hoogte van actuele landelijke ontwikkelingen. Het landelijke informatiepunt kan fenomenen en trends onderscheiden, waarover door middel van een analyse kennis vergaard kan worden. De Federatie Welstand initieert dergelijke onderzoeken en verspreidt de opgedane kennis.