PROJECTEN

De Federatie Welstand initieert en neemt deel aan de volgende projecten:

WelstandTransparant: digitalisering welstandsnota's
Het Kabinet Balkenende II startte met het actieprogramma Andere Overheid. Dit programma beoogt de burger ondermeer een betere toegang te geven tot wetten, besluiten, publiekrechtelijke beperkingen en de voor een locatie geldende voorschriften. Het project WelstandTransparant sluit hier naadloos bij aan. Door de introductie van een gegevensstandaard voor het vastleggen en ontsluiten van welstandsbeleid via digitale kaarten kunnen vergunningaanvragers, marktpartijen en welstandstoetsers hun functie beter vervullen. De standaard leidt in principe tot meer eenduidigheid, voorspelbaarheid, vindbaarheid en minder kosten in het onderhoud van gegevenscollecties. In technische zin leidt een standaard tot een hogere efficiency in de bedrijfsprocessen en een snellere productontwikkeling in de ondersteunende software. De Federatie Welstand is de trekker van dit project WelstandTransparant

Visitatiecommissie
De Federatie Welstand wil graag inzicht in de state of the art van het commissiewerk in Nederland. Daarom heeft in 2006 een groep van tien personen namens de Federatie bezoeken afgelegd bij in totaal zo'n vijftig welstandscommissies. Daarbij is uitsluitend gekeken naar de gang van zaken in de vergadering van de commissie. De bedoeling van deze aanpak was het verwerven van een generiek beeld - uitspraken over de individuele commissies worden niet gedaan, anders dan in een gesprekje na afloop van de vergadering (desgewenst) en in een verslagje dat van de bevindingen wordt gemaakt. Er wordt gelet op de openbaarheid van de vergadering, de ontvangst, de vergaderorde, de planbehandeling en overige punten.
Van de resultaten is een samenvatting gemaakt, die in februari 2007 gepubliceerd is. U kunt de rapportage hier downloaden.

Landschapsmanifest
Met de ondertekening van het Landschapsmanifest verklaren verschillende organisaties, zich actief in te zetten om het landschap hoger op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen, en om de kwaliteit van het Nederlandse landschap te versterken. Ook de Federatie Welstand is een van de ondertekenaars van het manifest. Hiermee verplicht de Federatie zich actief deel te nemen aan een of enkele werkgroepen. In het najaar van 2007 zal een manifestatie georganiseerd worden voor de achterban van de deelnemende partijen, over de 'borging van de ruimtelijke kwaliteit'. Tijdens deze manifestatie kunnen de resultaten van het jubileumcongres van de Federatie (mei 2006), waarvan het hoofdthema nauw aansloot bij het congres voor het Landschapsmanifest, ingebracht worden. Zie ook de website van het landschapsmanifest: www.landschapsmanifest.nl

Infrastructuur
In het Nederlandse landschap vinden ingrijpende infrastructurele projecten plaats, zoals de Betuwelijn, de HSL en de A12. Het betreft gemeentegrensoverschrijdende en vaak regio- en provinciegrenzen overschrijdende projecten. In deze gevallen kan de Federatie Welstand initiator, coördinator en financieel eindverantwoordelijke zijn van bovenlokale welstandscommissies. Deze laatste vervullen zowel de rol van adviseur van de opdrachtgever (meedenkend klankbord) als die van beoordelende adviescommissie aan de betrokken locale welstandscommissies/gemeentebesturen. Op deze manier kan een wezenlijke kwaliteitsborging voor het gehele projectgebied gerealiseerd worden.
Het project voor de HSL is intussen afgerond. Voor het project A-12 is gewerkt aan een speciale ' welstandsnota A-12'. Hiervoor is samengewerkt met de verschillende gemeenten. Voor een overzicht van de gemeenten waarvoor welstandsparagrafen zijn opgesteld, klik hier.

Routeontwerp snelwegen A2, A4, A27
Voor de snelwegen A2, A4 en A27 heeft Rijkswaterstaat, in navolging van het routeontwerp A12, eveneens visies vastgesteld op de weg en de wegomgeving, alsmede architectonische specificaties voor de bouwwerken op de weg. Nadere informatie over het project routeontwerp is te vinden op de website van het steunpunt, www.routeontwerp.nl.
Voor de welstandscommissies langs deze snelwegen is het van belang dat gemeenten expliciet beleid formuleren en criteria vaststellen waarmee ontwikkelingen op en in de buurt van de snelweg goed beoordeeld kunnen worden. Daartoe stellen de Federatie Welstand en het Steunpunt Routeontwerp een stimuleringsbijdrage beschikbaar. Het reglement daarvoor is hier te downloaden.

Nieuwe Hollandse Waterlinie
In het kader van de Hollandse Waterlinie is in april 2006 een bijeenkomst georganiseerd met de bij dit project betrokken gemeenten. Als gevolg hiervan is een aantal algemene gebiedsbeschrijvingen opgesteld die aan alle welstandsnota's met betrekking tot de Hollandse Waterlinie kunnen worden toegevoegd. Het voordeel hiervan is dat de context van de Waterlinie helder wordt verwoord en invloed kan hebben bij adviezen. Dit document kan door de gemeenten worden vastgesteld als themabijlage bij de welstandsnota.