Cursuspakket 2013

Cursus Monumentenadvisering – actualiteit en praktijk op donderdag 16 mei mei 2013

Een cursus die zich richt zowel op de praktijk van de monumentenadvisering, als op nieuwe typen beleid om cultuurhistorie te borgen.

’s Ochtends worden door Maurice Bogie en Martin van Bleek, beide Gelders Genootschap, de praktische aspecten behandeld van advisering van monumenten en cultuurhistorie in een gewijzigd wetgevend kader. Door de ‘kan-bepaling’ kunnen gemeenten ervoor kiezen ambtenaren de welstandstoets te laten doen. De welstandsnota is een beleidsstuk dat niet meer verplicht getoetst hoeft te worden door een commissie. Hoe gaat dit eruit zien, als de monumententoets door een monumentencommissie nog wel verplicht blijft? Hoe regel je dit op een heldere manier? In de welstandsnota staan immers ook de gebiedsgerichte criteria die van belang zijn voor de monumentenadvisering. En commissies zijn de laatste jaren vaak geintegreerd, juist om het bredere ruimtelijke kader binnen een gemeente te kunnen bedienen.  
Voorts zal in dit deel van de cursus worden stilgestaan bij de praktijk van verruiming van vergunningvrij bouwen in beschermde gezichten. In dit gedeelte is voldoende ruimte voor discussie en vragen.

Het tweede deel van de ochtend, plus het middagprogramma, is gewijd aan de Beemster. Deze unieke polder, met zijn kaarsrechte lanen/wegen en zijn hoge, grillige randen, waar o.a. de forten van de Stelling van Amsterdam tegenaan gevleid liggen, wil men beschermen zonder ontwikkelingen uit te sluiten. En met die ontwikkelingen wordt niks anders bedoeld dan dat de dingen die nu al in de Beemster gebeuren en door de tijd heen van aard, grootte of kleur kunnen verschieten, er een plek houden. De Beemster is bijvoorbeeld een renderend agrarisch gebied en vergroting van stallen kan niet worden verboden. Maar al die nieuwe thema’s als paardenstallen met maneges, grote nieuwbouwvilla’s op te kleine percelen, uitbreiding van bedrijven, moeten zich wel voegen in de diverse beleidsnota’s. Bijzonder is de manier waarop de gemeente Middenbeemster en de provincie Noord-Holland samen verschillende beleidsstukken (landschap, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit) hebben geintegreerd in de structuurvisie Noord-Holland 2040. De provincie ontpopt zich al jaren als een strenge bovenmeester waar het om ruimtelijke kwaliteit gaat buiten de bebouwde kom. Marlies van Diest, landschapsarchitect en betrokken bij het opstellen van ‘gouden regels’ rond de ruimtelijke kwaliteit in de Beemster en de Stelling van Amsterdam, zal de totstandkoming van dit proces toelichten.
Het middagprogramma wordt besteed aan een lezing over de geschiedenis van de Beemster door Han Hefting, wethouder in Middenbeemster. Vervolgens wordt er een bustocht gemaakt door de Beemster en langs een aantal forten, met uitleg van wethouder Hefting en aangevuld door Harry Roenhorst. De laatste leidde als ambtenaar in de gemeente Middenbeemster jarenlang het project van de Beemster.  

De cursus wordt gehouden op donderdag 16 mei in Middenbeemster.
Voor aanmeldingen kunt u zich richten tot: Erfgoed in de praktijk, Maartje Voskuilen, m.voskuilen@restauratiefonds.nl Cursus Schriftelijke Welstandsadvisering

Schriftelijke Welstandsadvisering

In 2013 treedt de zgn. ‘Kan-bepaling’ in werking en is de verplichte toets door een welstandscommissie niet meer nodig. Gemeenten kunnen de welstandstoets dan ook zelf uitvoeren.

De verwachting is dat veel gemeenten de welstandstoets gedeeltelijk voor hun rekening gaan nemen, vergelijkbaar met de ambtelijke lokettoets van licht-vergunningplichtige bouwwerken die tot 1 oktober 2010 wettelijk bestond. Met de invoering van de Wabo zijn echter veel kleine bouwwerken alsnog vergunningvrij verklaard. Een eventuele nieuwe lokettoets zal dus ook betrekking kunnen hebben op ‘kleine’ bouwplannen met een behoorlijke ruimtelijke impact, bijvoorbeeld dakkapellen aan de voorzijde of grote bouwvolumes op een achtererf. Hoe dan ook, er zal meer verantwoordelijkheid komen te liggen bij de ambtenaren. Dit geldt voor de toetsing en toepassing van criteria, maar ook voor het opstellen van een advies.

De cursus Schriftelijke Welstandsadvisering van de Federatie Welstand legt het accent op de training van vaardigheden bij de welstandstoetsing van bouwplannen. Hoe destilleer je op grond van welstandscriteria een helder geschreven advies? Er wordt geoefend met casussen; taalkundige aspecten worden behandeld aan de hand van de eigen aangeleverde adviezen.  
Daarnaast zullen de deelnemers geïnformeerd worden over actuele ontwikkelingen en inzicht krijgen in de principes van doelgerichte communicatie.

De cursus wordt verzorgd door de Federatie Welstand in samenwerking met de Hogeschool Utrecht (Cees Braas) en Gelders Genootschap (Maurice Bogie). De doelgroep bestaat uit ambtelijk secretarissen van welstands-/geïntegreerde commissies, rayonarchitecten en architect-leden.

Programma


09.30u - 12.30u            Blok 1

0930-0945    Korte voorstelronde met inventarisatie problemen – verwachtingen

0945-1030    Doelgericht communiceren door professionals (C. Braas).
                        Tevens ruimte voor vragen / discussie.

1030-1115    Actualiteit regelgeving welstand / omgevingsrecht, juridische aspecten
                       van welstandsadvisering (M. Bogie)              
                      Tevens ruimte voor vragen / discussie.

1115-1130    Pauze
 
1130-1230    Taalkundige en juridische analyse van welstandsadviezen
                       Plenaire bespreking van enkele door docenten geselecteerde adviezen van cursisten.
 
1230-1330    Lunch
 
13.30u – 16.30u            Blok 2
 
1330-1445    Deel 1 oefeningen met toepassen welstandscriteria en schrijven welstandsadviezen (M. Bogie).
                        Werken in groepjes, 2 typen plannen.
                        Bijv. meer en minder concrete criteria. Met plenaire bespreking opdrachten.
 
1445-1500    Pauze
 
1500-1615    Deel 2 oefeningen. Taalkundige aspecten van adviezen (C. Braas).
                        Schrijven van heldere en doelgerichte adviezen aan de hand van casus / voorbeelden.
        
                        Aansluitend ruimte voor vragen n.a.v. ochtend- en middagdeel.

1630    Afsluiting / evaluatie.

Praktische informatie

Voor wie:
De cursus is bedoeld voor leden van welstandscommissies en met name secretarissen en/of rayonarchitecten. De cursus is ook bij uitstek geschikt voor ambtelijke welstandsbeoordelaars, die sinds 1 maart van dit jaar op grond van de kan-bepaling het college adviseren over de welstandscriteria

Wanneer en waar:
Vrijdag 14 juni 2013
Locatie: HU, Padualaan 99, Utrecht

Kosten
580 € incl. BTW (voor medewerkers van aangesloten gemeenten en aangesloten welstandsorganisaties)
870 € incl. BTW (voor overigen)

Annulering
Annulering is mogelijk tot 7 juni. Bij latere annulering of niet verschijnen zal 80% van het cursusgeld in rekening worden gebracht. Het is wel mogelijk om bij verhindering iemand anders te laten deelnemen.

Aanmelding
Aanmelding geschiedt door een e-mailbericht aan gtc@fw.nl