Rapporten

Eindrapport Projectbureau Welstand op een nieuwe leest
Medio 2004 is een eind rapport verschenen over het Projectbureau Welstand op een nieuwe leest, dat op 1 januari 2002 van start ging. Het eindverslag schenkt aandacht aan de oprichting, de opdracht, de organisatie, gerealiseerde activiteiten en producten, ter afronding een aantal conclusies en aanbevelingen ten aanzien van het projectbureau en welstandsbeleid in het algemeen. Tegen vergoeding van verzendkosten is het eindrapport te ontvangen.

De Eerste Oogst
Door de Federatie Welstand en het Projectbureau Welstand op een nieuwe leest werd in 2003 opdracht gegeven een vergelijkend onderzoek in te stellen naar negen van de eerste welstandsnota’s. Hierdoor verkreeg men inzicht in de manier waarop gemeenten hun taak opvatten en welke struikelblokken men tegenkwam. Er werd gekeken naar de bestuur-juridische aspecten, de gebiedsbeschrijvingen en criteria, cultuurhistorische aantekeningen en de communicatiewaarde van welstandsnota’s. Voor een bedrag van € 8,33 (niet leden: € 12,50) inclusief verzendkosten is het verslag te bestellen.

Evaluatie welstand en HSL
In februari 1998 nam de Federatie Welstand het initiatief tot de oprichting van een speciale Welstandscommissie voor de HSL-Zuid. Deze commissie zou 25 gemeenten gaan adviseren over een zeer bijzondere, niet-alledaagse ontwerpopgave. In deze uitgebreide brochure wordt het proces inclusief welstand geëvalueerd.
Tegen vergoeding van verzendkosten is het rapport te ontvangen.

Monitoring Welstandsnota’s
In opdracht van het Projectbureau Welstand op een nieuwe leest en de Federatie Welstand werd in 2003 onderzoek gedaan naar de totstandkoming van welstandsnota’s in 17 Nederlandse gemeenten. Deze publicatie betreft hier het verslag van. Er is aandacht besteed aan de projectorganisatie, de planning van het proces, de (beoogde) inhoud van de nota en een analyse van het verloop van het proces. Het onderzoeksverslag is voor € 7,50 (niet leden: € 11,25) inclusief verzendkosten te bestellen.