VERGUNNINGVRIJ BOUWEN EN RUIMTELIJKE KWALITEIT

In december 2010 verscheen de Handreiking Vergunningvrij Bouwen en Ruimtelijke Kwaliteit. U kunt hier een .pdf-versie van het (inmiddels uitverkochte) boekje downloaden.

Op deze webpagina's treft u achtergronddocumenten, voorbeeldteksten, discussies, nieuwsberichten en verdere informatie aan over vergunningvrij bouwen en de bevordering van ruimtelijke kwaliteit. De informatie op deze website is voortdurend in ontwikkeling en wordt geregeld geactualiseerd.

De Federatie Welstand houdt zich zeer aanbevolen voor aanvullingen, opmerkingen of kritiek op de hier gepresenteerde teksten.

1. Dossier Vergunningvrij bouwen

De inhoud van het dossier bevat o.m.: 
a. De regels voor vergunningvrij bouwen: voor welke bouwwerken is geen omgevingsvergunning vereist?
b. Ontstaansgeschiedenis en achtergrondteksten van het vergunningvrije bouwen
c. (Voorgenomen) wijzigingen in de regels voor vergunningvrij bouwen na 1 oktober 2010
d. Commentaar van diverse partijen, waaron der Federatie Welstand, en persberichten

2. Handreiking Vergunningvrij Bouwen en Ruimtelijke Kwaliteit - de brochuretekst met verwijzingen naar bronnen, voorbeeldteksten, modellen en recente jurisprudentie

A. Algemeen: Bevordering van de kwaliteit van vergunningvrije bouwwerken
a. Managementsamenvatting van de handreiking
b. Communicatie, bouwbegeleiding en vooroverleg
c. Vrijwillig welstandsadvies

B. Reguleren van 'kleine' vergunningvrije bouwwerken
a. Gemeentelijk erfgoedbeleid: aanwijzing van monumentale panden en terreinen
b. Bestemmingsplan - beperkingen aan het begrip 'erf' en 'achtererf'
c. Absolute ondergrens van kwaliteit: de excessenregeling welstand
d. Sturen met de welstandsnota: 'kleine' vergunningvrije bouwwerken aan de straatzijde

C. Reguleren van 'omvangrijke' vergunningvrije bouwwerken
a. Stringent en gedetailleerd bestemmingsplan
c. Afwijkingsbeleid - binnenplanse en buitenplanse afwijkingen, kruimelregeling.
d. Globaal bestemmingsplan met duidelijke gebiedskarakterbeschrijvingen
e. Monumentenzorg: dubbelbestemming in bestemmingsplan

D. Repressieve maatregelen bij vergunningvrij bouwen
a. Excessenregelingen welstand
b. Gebiedsspecifieke excessenregeling

E. Privaatrechtelijke stimulering van ruimtelijke kwaliteit
a. Afspraken met Ontwikkelaars en Woningcorporaties
b. Gronduitgifte
c. Buurtbeheer
d. Parkmanagement bedrijventerreinen
e. Bedrijven Investerings Zones (BIZ)
f. Privaat beheer in Gated Communities

3. Nieuwe inzichten over Vergunningvrij Bouwen en Ruimtelijke Kwaliteit

A. Discussiebijdragen

B. Jurisprudentie

C. Bouwregelgeving

D. Ruimtelijke Ordening en Planologie

E. Monumentenzorg en Erfgoedbeleid